படுகை ஓரத்தில் இணையத் தமிழர்களின் குடில்

தமிழ் மொழி வாயிலாகவும் இணையத்தில் பணம் சம்பாதித்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் என்பதற்கு படுகை குடில் ஒர் எடுத்துக்காட்டாக உலகுக்கு அமைய, பாடுபடும் தமிழர்களின் உழைப்புகள் இங்கே கொட்டிக் கிடைக்கின்றன.
  • Forum